اعتراض شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مصوبه اخذشهریه

0
407
اعتراض شورای صنفی دانشجویان
اعتراض شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مصوبه اخذشهریه

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۸-اعتراض شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مصوبه اخذشهریه

اعتراض شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مصوبه اخذشهریه
دانشجویان وشورای صنفی دانشگاه تبریز طی نامه ای اعتراض خودرا به مصوبه هیات امنای دانشگاه جهت اخذشهریه برای دروس مردودی از دانشجویان به ارگانهای ذی ربط ارسال کردند.
دانشجویان دربخشی ازنامه آورده اند:
دراعتراض به پولی سازی تحصیل وبا توجه به اینکه تعهدی در این خصوص ا زدانشجویان مشمول مزایای تحصیل رایگان درحین ثبت نام اخذ نشده است؛ شورای صنفی دانشجویان به عنوان تنها نهاد انتخابی دانشجویان درخواست دارد تاحداکثر طی یک هفته کاری مصوبه فوق لغو و اجرایی شدن آن متوقف شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید