ارزیابی جنبش دانشجویی درشرایط فعلی جامعه ایران چیست؟

0
749
ارزیابی جنبش دانشجویی
ارزیابی جنبش دانشجویی درشرایط فعلی جامعه ایران چیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۵-ارزیابی جنبش دانشجویی درشرایط فعلی جامعه ایران چیست؟

ارزیابی جنبش دانشجویی درشرایط فعلی جامعه ایران چیست؟

با توجه به اعتراضات گسترده ای که از شروع سال تحصیلی دانشجویان داشته اند
و با توجه به مشکلات و مسائلی که دانشجویان با آن روبرو هستند؟
برخورد نظام با دانشجویان چگونه است؟

برای ارزیابی جنبش دانشجویی قبل ازهر چیز باید بدانیم که دانشگاه سنگر آزادی است سنگر استفامت و ایستادگی
واقعیت این است که درگذشته وبخصوص در قیام های سال ۸۸ و ۷۸ نظام حاکم برایران دست به سرکوب وحشیانه دانشجویان مبارز و انقلابی زد و هر نوع اعتراضی را درنطفه خفه می کرد وشاهد بودیم که درقیامهای دانشجویی در این سالیان دانشجویان بسیاری سرکوب شده و تعدادی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز اخراج و از تحصیل بازماندند.
اکنون نیز رژیم تلاش میکند هر نوع اعتراضی را سرکوب کند اما اینبار کور خوانده است زیرا که دانشجویان پیشتاز جنبشهای اعتراضی هستند و با اوج گیری اعتراضات و حمایتشان از اعتراضات اقشار دیگر اجتماعی ترس و وحشت بر پیکر نظام فرتوت انداخته اند
تنها از شروع سال تحصیلی جدید تاکنون بیش از ۶۰حرکت اعتراضی داشته اند
دربرخی از دانشگاه ها دانشجویان با اعتراضاتشان نشان دادند که اهل تسلیم شدن در برابر تضادها و معضلاتشان نیستند.
در دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان دربرابر رییس دانشگاه و قائم مقام دانشگاه ایستادند وخواستار رسیدگی و مطالباتشان شدند.
و اعتراضاتشان به نقطه ای رسید که کارگزاران دانشگاه مجبور شدند که به خواسته هایشان تن بدهند.
در دانشگاه تربیت مدرس دانشجویان خواستار رسیدگی به شرایط بسیار بد زیستی شدند و گفتند کارد به استخوانمان رسیده است
در دانشگاه امیرکبیر از بی کیفتی غذا ها و گرانی مفرط اعتراض داشتند.
و از همه مهمتر نظام وحشت زیادی از دانشجویان دارد زیرا که درحال حاضر از حمایتهای آنان از اقشار دیگر میترسد
از سوی دیگر سیاست مماشاتی که درجهان وجود داشت و بیش از ۴دهه باعث شد این نظام ضد مردمی و واپسگرا مردم ایران را تحت ستم قرار دهد دیگر به پایان رسیده است.
شروع تحریم ها و پایان دوران مماشات دیگر رژیم نمی تواند مثل گذشته سرکوب عریان بکند و دانشجویان نیز دراین دوران نشان دادند که دیگر به سکوت کشانده نخواهند شد و حرکتشان روبه اعتلاست.
همچنان که تمامی اقشار مانند کامیونداران؛ بازاریان؛ کارگران؛ دانش آموزان و دانشجویان
بنابراین جنبش دانشجویی درشرایط امروز ایران روبه جلو وپیشرفت است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید