اذعان به استثماردانشجویان دختردردانشگاه های ایران توسط یک پزشک روانشناس

0
485
استثماردانشجویان دختردردانشگاه های ایران
اذعان به استثماردانشجویان دختردردانشگاه های ایران توسط یک پزشک روانشناس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۳۰-اذعان به استثماردانشجویان دختردردانشگاه های ایران توسط یک پزشک روانشناس

زن ستیزی؛‌ از برجسته ترین ویژه گی های نظام آخوندی است .
سرکوب زنان ودختران؛ ایرانی درصحنه های مختلف اجتماعی؛ سیاسی؛ آموزشی؛ تکنولوژی و تمامی ساختارهای یک جامعه به عریانترین شکل؛ وجود دارد.

دراینجا؛ به اظهارات یک کارشناس می پردازیم:
علیرضا شریفی‌یزدی، یک دکتر روانشناس، می گوید، «با اینکه بیش از ۶۰ درصد از دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند، اما هنوز دختران در همه رشته‌هایی که وجود دارد، نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند. با وجود آمار بالای تحصیلات دانشگاهی دختران، سهم‌‍شان در بازار کار ناچیز است. آمارها ۱۴درصد را و حتی ۱۲ درصد را مطرح می‌کنند.»

وی افزود: آنچه مسلم است، اشتغال پست‌های بالا توسط مردان چه در خصوصی و چه در بخش دولتی است که تبعیض جنسیتی را نشان می‌دهد. به این‌ گونه که دختران با تحصیلات بالا به غیر از چند رشته خاص نمی‌توانند به جایگاه عالی برسند.»
وی افزود، «در سطح وزارت تا کنون فقط یک مورد بعد از انقلاب دیده شد و در سطوح پایین تر هم آمار مناسبی وجود ندارد… به ادوار مختلف کابینه دولت نگاه می کنید، پست های اجرایی و مدیریتی به ویژه در سطوح بالا به شدت مرد گرایانه است.

شایان ذکر است که: دراین نگاه کارشناسانه؛‌ به روشنی ستم مضاعف برزنان ایرانی آشکاراست.
ستمی که از روز نخست مقاومت ایران به عیان و روشنی آن را نشان داده و مناسبت ترین واژه را به این نظام قرون وسطایی اطلاق کرده است.
«زن ستیزی از ویژه گی های بارزآخوندها»

ازاین رو زنان و دختران ایرانی؛ بیشتر از هرجای دنیا دربرابر این ستم مضاعف ایستاده اند و درچهل سال حاکمیت ننگین مردسالارانه زیر یوغ آخوندها؛ نرفته اند.

بخصوص درصحنه های دانشگاه های ایران دانشجویان دختر؛ به زیبایی درخشیده اند.
درمیادین؛ شکنجه واعدام درسالهای ۶۰ و۶۰ بدون احرازهویت خودشان.
درصحنه های قتل عام سال ۶۷؛ دردفاع ازشرف؛ یک نام
درقیام ۷۸با مشتهای گره کرده ؛در کوی دانشگاه دربرابر هجوم دانشجونماهای بسیجی چماقدارو به شهادت رسیدن.
درقیام دیماه۹۶با حضور پررنگ درصحنه قیام و با؛ بازداشت ودستگیرشدن به علت حمایت ازتوده های مردم.
ودرگرفتن احکام سنگین ظالمانه ازقضائیه نامشروع رژیم جهل و جنایت.

دختران فرهیخته و دانشجویان مبارزایرانی؛ اکنون با بدست گرفتن پرچم جنگ؛ علیه اندیشه ای واپسگرایانه؛علیه تبعیض جنسیت هرگز کوتاه نیامده ونخواهند آمد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید