آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی سلطه داشته باشد؟

0
628
آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی
آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی سلطه داشته باشد؟

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۴-آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی سلطه داشته باشد؟

آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی سلطه داشته باشد؟
دانشگاه ایران درطی چهل سال حاکمیت متحجر؛ با فراز و نشیبهای زیادی مواجه شد اما ایستادگی و مقاومت دانشجویان نشان داد که این نظام هرگز نتوانست بر دانشگاه و بر دانشجو سلطه داشته باشد.
از سال ۶۰ تاکنون کارگزاران و حاکمان در تلاشی مستمر برای ایجاد سرما ویخبندان در دانشگاه های ایران بودند از این رو با راه اندازی زندان و چوبه های دار با بگیرو ببند و سرکوب و کشتار در تلاش؛ برای حاکمیت سرما بودند اما یخبندان و انجماد نمی تواند دانشجو و دانشگاه را ساکت وسلطه ایجاد کند زیراکه ریشه جنبش دانشجویی در ایران قدمتی ۶۵ساله دارد .ریشه تاریخی این جنبش در ۱۶ آذر ۳۲ می باشد .

همچنین درامتداد این مسیر سربرداشتن سازمانهای انقلابی که هسته های اصلی شکل گیری آنها ازدانشگاه بوده است.
رهبران سازمانهای انقلابی در دوران دانشجویی شان بنای مخالفت با شاه را برداشته بودند.در انقلاب سال ۵۷؛ برجستگی نقش دانشگاه برهمگان روشن است و برکسی پوشیده نیست که از همان زمان شعار «دانشگاه سنگر آزادی است معروف شد».
پس از پیروزی انقلاب ۵۷ نیز نظام متحجر حاکم به دلیل ماهیت عقب مانده اش کینه ای هیستریک از دانشگاه و دانشجو داشت ازاین رو در سال ۵۹ با کشتار دانشجویان مبارز و متعهد دانشگاه ها را بست و تا سال ۶۳ در ایران هیچ دانشگاهی وجود نداشت. و این یکی از خیانتهای نظام عقب مانده نسبت به جوانان و دانشجویان بود.

اما آیا دانشگاه یخبندان شد ؟
هرگز زیرا که بالاترین درصدشهدا و دستگیر شدگان و زندانیان از دانشجویان شجاع و مقاوم بود واین افتخاری ابدی برای دانشگاه و دانشجوی ایرانی است.
در دوران خاتمی با شعار تو خالی اصلاحات می خواستند دانشگاه را به بیراهه و انجماد بکشانند اما قیام ۱۸تیرماه ۷۸ تو دهنی محکمی به باند اصلاح طلب زد و دانشگاه با تقدیم شهدایی مانند عزت ابراهیم نژاد وفرشته علیزاده یخبندان و انجماد را تبدیل به آتشی پر حرارت کرد ه و کاسه وکوزه اصلاحات را برباد دادند.
در سال ۸۸باز هم این دانشگاه بود که با عصیان نشان داد که جنبش دانشجویی آتش زیر خاکستر است که با هر حرکتی سر بر می آورد ودر اینجا با خون گرم کیانوش آسا ویعقوب بروایه جنبش دانشجویی به رسالت خود پاسخ داد.
درقیام دیماه ۹۶ نیز اصلیترین شعار توسط دانشجویان سرداده شد و تمامی بساط اصلاح طلب واصول گرا را برچید شعاری که تبدیل به جریانی در قیام دیماه ۹۶ شد.
اصلاح طلب؛ اصول گرا؛ دیگه تمومه ماجرا!

و مردم نیز با آن دم گرفتند
درقیام دیماه ۹۶ ده ها دانشجو دستگیر و زندانی شدند اما دست از ایستادگی و نبرد علیه استبداد برنداشتند اینها همه نشان دهنده پویایی این جنبش ریشه دار و تاریخی در دانشگاه های ایران است.
و حالا تضادهای جناحهای درونی نظام به اوج رسیده است؛ گسترش کمی و کیفی اعتراضات اجتماعی و درگیر بودن کلیت نظام در باتلاق سوریه و برجام و،. . فرصت کم نظیری برای جنبش دانشجویی فراهم کرده است و می‌تواند چرخها را به حرکت در آورده و حقوق غصب شده دانشجویان را پس بگیرد.

نتیجه اینکه با ایستادگی وقیام و مقاومت دانشجویان؛ جنبش دانشجویی ایران درطی ۴۰ سال گذشته هرگز یخ و منجمد و ایستا نبوده و پویاو شتابان درحرکت است.
اکنون نیز با شکل دادن تجمعات و اعتراضات و مطالبات برحق صنفی وسیاسی هرگز سکوت نخواهد کرد.

آیا نظام دیکتاتوری حاکم برایران توانست بر جنبش دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید