آیا توافقات حاصله بین دانشجویان نوشیروانی با کارگزاران دانشگاه کافی است؟

0
578
توافقات حاصله بین دانشجویان نوشیروانی با کارگزاران دانشگاه
آیا توافقات حاصله بین دانشجویان نوشیروانی با کارگزاران دانشگاه کافی است؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۷-آیا توافقات حاصله بین دانشجویان نوشیروانی با کارگزاران دانشگاه کافی است؟

آیا توافقات حاصله بین دانشجویان نوشیروانی با کارگزاران دانشگاه کافی است؟
درپی اعتراضات دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل که حق مسلم خودشان را می خواستند با تحصن و اعتصاب و اعتراض گسترده کارگزاران نظام دروحشت از اوج گیری قیامهای دانشجویی جلسه ای بین دانشجویان و کارگزاران دانشگاه تشکیل دادند.
در این جلسه محورهایی را با واژه توافقات حاصله عنوان کرده اند درحالیکه همه این مطالبات برحق در آموزش رایگان می گنجد و از بایدهای دانشگاه های دولتی می باشد؛دانشگاههایی که در انحصارغارتگران و چپاولگران است و بودجه تعیین شده برای دانشگاه به جای خرج و پرداختن به تسهیلات دانشجو صرف غارت و چپاول کارگزاران نظام است.

موارد توافق شده به شرح زیراست:
-توزیع پکیج هفتگی صبحانه:دانشگاه پکیج صبحانه را هر دو هفته یکبار توزیع خواهد نمود. جزئیات و نحوه ارائه این پکیج در کمیته ای متشکل از نمایندگان شورا و نمایندگان دانشگاه تعیین می گردد و متعاقبا اعلام خواهد شد.
-سرویس ایاب و ذهاب به شهرهای مجاور و خوابگاه کوثر: دانشگاه موافقت خود را با این بند اعلام نمود. جزئیات بیشتر در کانال شورا اعلام می گردد.
-توزیع غذا در خوابگاه کوثر:برای تمامی دانشجویان خوابگاه کوثر، امکان سرو غذا در خوابگاه فراهم می شود.
-اینترنت:طبق توافقات اعلام شده، پهنای باند حداقل به اندازه ۴۰% افزایش خواهد یافت و حجم اینترنت نیز بصورت ماهانه یا هفتگی ارائه خواهد شد.
-ساعت ورود و خروج خوابگاه دختران: نماینده ای از شورا در جلسه شورای فرهنگی حضور خواهد یافت و در این جلسه تصمیم نهایی در رابطه با افزایش ساعت ورود و خروج اتخاذ خواهد شد.
-طبق اعلام رسمی دانشگاه، سنوات رایگان تحصیلی دانشجویان کارشناسی ۹ نیم سال می باشد.

دانشگاه نوشیروانی بابل
شایان ذکر است که تحصن واعتراضات دانشجویان و نقش شورای صنفی در روند محقق شدن مطالبات نشان از حرکت به سوی شورش علیه هرگونه اسثتمار و ستم است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید