آموزش هرس درخت سیب

0
948

دارد : دارد یا میخچه، شاخه بسیار کوچکی است که به یک جوانه چوب ختم می شود. دارد معموال پس از تکامل به المبورد تبدیل می شود.

جوانه چوب : این نوع جوانه لاغر و نوک تیز می باشد و پس از رشد به شاخه تبدیل می شود.

جوانه گل  جوانه میوه  : این جوانه متورم و نوک آن گرد است و میوه بر روی آن تشکیل می گردد.

المبورد : شاخه بسیار کوچکی است که به یک جوانه گل ختم می شود و معموال از تکامل میخچه به وجود می آید. بهترین عضو بارده درخت سیب المبورد است.

برندی : شاخه کوچک، نازک و قابل انعطافی است که اگر جوانه انتهایی آن جوانه چوب باشد به آن برندی ساده و اگر جوانه انتهایی آن جوانه گل باشد برندی تاجدار می گویند. برندی تاجدار عضو بارده دیگری است که اهمیت آن کمتر از المبورد می باشد. جایی که المبورد تشکیل شده باشد، برندی تاجدار در صورت وجود باید حذف شود زیرا کیفیت میوه آن نسبت به المبورد پایین تر است، از طرفی به علت طویل بودن آن، میوه در اثر باد به شاخه ها برخورد نموده و آسیب می بیند و یا به زمین می افتد.

نرک : شاخه قوی است که برروی شاخه های اصلی تاج درخت رشد و باعث تضعیف اعضای مجاور خود می شود.

نظر بدهید