اخبار دانشگاه

گزارشی از خوابگاه بهشتی دانشگاه رازی از نبود دستگاه گرمایشی   دانشجو آنلاین 95/9/7:«وضعیت سرما و یخبندان هوادر دانشگاه رازی مشکلاتی را برای دانشجویانی که خوابگاه دارند به وجود آورده است.
تحت فشار قراردادن دانشجویان رازی کرمانشاه برای تهیه پول خوابگاه از طرف معاونت دانشجویی   دانشجو آنلاین 95/9/7:«در خوابگاههای دانشگاه رازی به دانشجویانی که در پرداخت پول خوابگاه در مضیقه هستند، هیچ مهلتی داده نمی شود تا دانشجویان در فرضت کافی این پول را تهیه کنند. یک دانشجو در این رابطه گفت:
گزارش خبری ازوضعیت نداشتن امکانات گرمایشی دردو خوابگاه دانشجویی دختران دانشگاه تهران   دانشجو آنلاین 95/9/7:«به نوشته یکی از کانالهای دانشجویی دانشگاه های تهران سرمای جانسوز در دوخوابگاه فیض و شماره ۱ دانشگاه تهران ساختمان فیض محل سکونت صدها دانشجوی سال آخری دانشگاه تهران است که از اواسط آبان، زمستان در این ساختمان شروع شده و دانشجویان این خوابگاه هیچ تجهیزاتی، به معنی…