پنج شنبه, 10 مهر 1393 07:22

دربدري دانشجويان تهران

دانشجويان جديد ارشد در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران, بدليل تعميراتي كه در خوابگاه آنها دارد صورت مي گيرد محل اسكان ندارند. اين موضوع در اثر عدم هماهنگي مديريت خوابگاه با دانشگاه مي باشد كه منجر به دربدري دانشجويان گرديده است.

Read 9635 times