دوشنبه, 24 شهریور 1393 08:36

فشار بر دانشجويان در دانشگاه در شروع ترم جديد

حراست دانشگاه قم قبل از شروع ترم جديد دانشجويان فعال در ترم قبل را احضار كرد و با گذاشتن برگه تعهد جلوي آنها خواستار بي عملي در ترم جديد شد. 
دانشجويان دختر دانشگاه قم حتى در محيط دانشگاه هم ملزم به استفاده ازچادر هستند و در شروع سال تحصيلي جديد اين سخت گيري ها از جانب مسئوليتن دانشگاه شروع شده است. 

Read 261 times