دوشنبه, 24 شهریور 1393 08:24

مديراني كه دانشجويان را نگران كرده اند

 

 به گفته يكي از دانشجويان دانشگاه تهران ، ما بعد از آمدن مديراني كه از زمان احمدي نژاد پرو بال گرفتند و به كانون ثروت وصل هستند و به دنبال تقویت و تکرار گذشته اند، به شدت براي وضعيت دانشگاهمان احساس نگراني ميكنيم.

Read 185788 times