شنبه, 22 شهریور 1393 07:51

چادر اجباري براي دانشجويان دانشكده الاهيات دانشگاه تهران

در دانشكده الاهيات دانشگاه تهران چادر براي دانشجويان اجباري است و دانشجويان با محدوديتهاي بسياري مواجه هستند. اين دانشكده به دليل دارا بودن فضاي محدود بين دانشجويان به ”جزيره” معروف مي باشد

Read 69651 times