شنبه, 22 شهریور 1393 07:50

دخالت وزارت براي تأييد قبولي دانشجويان در دانشگاه ها - صحبتهاي يك دانشجو

دو سال پيش دكترا قبول شدم مصاحبه هم عالي بود استادم به من گفت تو نفر دوم هستي موقع گزينش نهايي اسمم را نديدم پيگير شدم ديدم از وزارت اطلاعات مشخص كرده اند! من هم نتوانستيم ادامه تحصيل دهم.

Read 1235 times