از زبان دانشجويان

تفكيك جنسيتي در دانشگاه دولت آباد اصفهان همچنان ادامه دارد اين طرح از سا ل92 به اجرا گذاشته شده است. يك دانشجو دراين رابطه گفت: قصد دارند اين طرح را در بقيه دانشگاهها را هم انجام دهند
مديران سالن سينماي دانشگاه سوره تهران اساسا به وضعيت اين سالن رسيدگي نمي كنند. بطوريكه صندلي ها نظافت نميشود و صداي ناجوري مي دهد و دانشجويان به اين وضعيت شكايت دارند
انتخاب واحد 1700 دانشجو به دليل تفكيك جنسيتي در دانشگاه دولت آباد اصفهان انجام نشد. در ادامه اجراي طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه دولت آباد اصفهان و بهم ريختن سيستم كلاسها 1700 دانشجو نتوانستند انتخاب واحد كنند