از زبان دانشجويان

در دانشگاه نوشيرواني بابل قرار است در روز 16 آذر در سالن آمفي تئاتر مراسم برگزار كنند ولي رئيس دانشگاه اين اجازه را به دانشجويان نداده است. در صورتي كه از قبل به دانشجويان اجازه برگزاري مراسم را داده بودند.
در دانشگاه باراجين قزوين بعد از دو سال تلاش شوراي صنفي سرويس اياب و ذهاب خوابگاه دانشگاه راه اندازي شد.
روز شنبه 15 آذر دانشجويان دانشگاه آزاد تهران جنوب در مناظره اي در آمفي تئاتر دانشگاه سرود يار دبستاني خواندند.