از زبان دانشجويان

يك دانشجو ي اصفهاني گفت يك پرس غذا از6500 تا 10000 تومان استهزينه اياب وذهاب 1500تا2000مينى بوس كيفتيشان پائين است ....
هزينه تحصيل در دانشگاه آزاد اهواز بسيار بالا است كه باعث شده است تعداد زيادي نتوانند تحصيل را ادامه بدهندشهريه ثبت نام يك ترم بين 700000تومان تا 800000تومان مي باشد...
دو درس از واحدهاي درسي دانشجويان رشته نفت در دانشگاه آزاد ماهشهر هنوز ارائه نشده است: ازدياد برداشت و سيالات دو فازي روشهاي ازدياد برداشت از منابع نفت.