از زبان دانشجويان

يك دانشجو : در ترم جديد اگر بخواهيم درحد چند دقيقه هم از دانشگاه بيرون برويم بايد كارت خوابگاه بزنيم كه داريم خارج ميشويم بعد هم وقتي آمديم بايد دوباره اطلاع بدهيم.
براي سلف دانشگاه پلي تكنيك به علت پايين بودن كيفيت غذاها ناظر كيفي تعيين شده است اما تا به الان هيچ تغييري در كيفيت غذاها داده نشده است.
عليرغم ازدياد دانشجويان خوابگاهي دانشگاه اهواز، اتاقها بسيار كوچك هستند و مديريت خوابگاه در هر اتاق 6 نفر مستقر كرده است. دانشجويان نسبت به اين وضعيت بارها اعتراض كرده اند اما جواب مشخصي به آنها داده نشده است و ...