از زبان دانشجويان

ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه مازندران كم شده است و كساني كه درخوابگاه مستقرهستند نميتوانند وعده هاي غذايي خود را از سلف دانشگاه تامين كنند. يكي از دانشجويان در رابطه با وضعیت خوابگاه ميگويد:”
مسئولان حراست براي كنترل روي دانشجويان دانشكده هاي مهندسي عمران و محيط زيست پلي تكنيك در محل كولر ها به جاي كولر دوربين نصب كرده اند.
به گفته يكي از دانشجويان جديداً اس ام اس هايي براي نفرات مختلف، جهت ايجاد ترس و تهديد مردم براي عدم شركت در تظاهرات با اين مضمون ارسال ميشود: »فردا روز حمله اسيد پاش ها مي باشد»