از زبان دانشجويان

جلسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا با موضوعِ مطالبات دانشجویان پردیسسه شنبه، 27 آبان، ساعت 12 تا 2، کلاس 3 مرکزی
 نعيم بيان، سعيد پورعيسي، منيژه ضياء، عباس كافي، محمد پاشازاده، محمد اسدي رسما وارد انتخابات شوراي صنفي دانشگاه مازندران شدند.
يكي از دانشجويان دختر دانشگاه ملي بدليل تهديد رئيس خوابگاه بدليل اينكه دير به خوابگاه آمده بود، به مشاجره با رئيس خوابگاه مي پردازد و جواب وي را ميدهد. روز بعد كميته انضباطي نامه احضاريه براي اين دختر دانشجو ميفرستد