از زبان دانشجويان

محل تشكيل كلاسهاي دانشجويان رشته منابع دانشگاه كشاورزي ساري به 50 كيلومتري دانشگاه اصلي منتقل شده است. عليرغم اينكه دانشجويان به اين كار اعتراض كرده اند ولي هيچ ترتيب اثري داده نشده
برخي از مهمترين مشكلات دانشجويان دانشگاه هرمزگان به قرار زير است: 1-شهریه نجومی خوابگاه های شبانه که بالغ بر600000تومان ميباشد
عليرغم جمع آوري امضاء توسط دانشجويان دانشگاه تهران جنوب در اعتراض به عوض كردن اساتيد در دانشگاه اما اين كار ترتيب اثر داده نشد و به ترم بعدي موكول شد.