از زبان دانشجويان

دانشجو آنلاین 95/11/5:«پای صحبت یکی از دانشجویان، من دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سمنان هستم. طی روزهای اخیر در قسمت آموزش برای تعدادی از ما ( حدود60 نفر) مشکلی پیش اومده که به خاطر قصور مدیر گروه قبلی هست.
دانشجو آنلاین 95/10/24:«یکی از دانشجویان ارشد رشته مشاوره دانشگااه آزاد رودهن در رابطه با افزایش شهریه های در این دانشگاه گفت: ”بنده دانشجوی ارشد رشته مشاوره دانشگاه ازاد رودهن ورودی مهر 95 هستم.طبق قانون تمام دانشجویان زمان ثبت نام تمامی مبلغ شهریه را پرداخت کرده و حتی مبلغی نیز بستانکار…
دانشجو آنلاین 95/10/10:«خوابگاه اندیشه خوابگاه پسران دانشجوی سبزوار است که وضعیت امکاناتی در این خوابگاه بسیار پایین است. یک دانشجو در این رابطه گفت: روز اول که به این خوابگاه وارد شدیم تلویزیون آن خراب بود.
صفحه1 از7