بيانيه - مصاحبه- مقاله

فرهنگی-شعر آقاي هالو برای شرکت در انتخابات آینده   دانشجو آنلاین 94/10/26 :« این شعر از پیج آقای هالو برداشت شده است:می خوای بده می خوای ندهجون خودم اگر بگن هالو گل سرسبده
جوانان-توانا بود هرکه... ؟   دانشجو آنلاین 94/10/25 :« سروده ای از یکی از همراهان دانشجو آنلاین:معلمی گفت : توانا بود هرکه... ؟دانش آموز گفت: "توانا بود هرکه دارا بود"
ایران-درد دل یکی از دانشجویان دانشگاه شبستر با استادش   دانشجو آنلاین 94/10/24 :« اهدایی از طرف یکی از دوستان دانشجویان دانشگاه شبستر به اساتید محترم:اومدم دانشگاهپیش استادو درسو،آزمایشگاه