دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس درخصوص پولی کردن درسهای جبرانی

13 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/13:«دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس صبح روز یکشنبه ۱۲دی 95 برای دومین روز متوالی در اعتراض به پولی کردن درسهای جبرانی که باید بابت انتخاب مجدد این
واحدها پول بدهند، در محل دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان با امضا طوماری خواهان لغو این تصمیم شدند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95