تحصن دانشجویان دندانپزشکی استان بوشهر در اعتراض به مشکلات کلینیک آموزشی دندانپزشکی

07 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/7:«صبح روز 5دی 95 بیش از صدنفر از دانشجویان دندان پزشکی در استان بوشهر در اعتراض به مشکلات تنها کلینیک آموزشی دندانپزشکی تجمع اعتراضی کردند.
ساعتی پس از آغاز این تحصن، بصری رئیس دانشکده دندانپزشکی به میان دانشجویان معترض رفته و تهدید کرد که اگر این تحصن را ادامه دهید به ضرر شماست و اگر بر سر کلاس حاضر نشوید از نمره پایانی شما کم خواهد شد.
رئیس دانشکده دندانپزشکی نیز آنها را دانشجویانی ضعیف در عرصه دندانپزشکی خطاب می کند اما دانشجویان معترض با توهین خواندن این سخنان رئیس دانشکده، خواستار آمدن اقبالی، معاون آموزش دانشگاه در میان دانشجویان معترض شدند که با پاسخ منفی وی روبرو گشتند.
نبود امکاناتی همچون یونیت دندانپزشکی، استریل کردن تجهیزات، کمبود آب و دیگر تجهیزات دندانپزشکی باعث شده است که مدت ها این کلینیک با مشکلات خدمات دهی برای دانشجویان و بیماران روبرو بوده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95