کتک خوردن دانشجویان توسط عناصر وابسته به حکومت و حراست

07 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/7:«روزسه شنبه 7دی ماه جمعی از نمایندگان شورای صنفی کشور با هماهنگی قبلی در سازمان امور دانشجویان کشور حضور پیدا کردند و قراربر این بود با  صدیقی معاون وزیرعلوم  جلسه داشته باشند، اما بجای اینکه این جلسه برگزاربشود،عناصر وابسته به حکومت و حراستی ها با دانشجویان برخوردتندی کرده وچندنفرازدانشجویان راکتک زدند.
مطالبات این دانشجویان لغو ابلاغیه رئیس سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم دخالت شورای صنفی در امور آموزشی، حذف حد نصاب 25 درصد واجدین شرایط، رأی دادن شورای صنفی و تعیین ساز و کار شیوه نامه ی نظارات بر آیین نامه شورای صنفی است.
 تحصن دانشجویان درسازمان اموردانشجویان همچنان ادامه دارد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95