تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به پایین بودن کیفیت غذا

22 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/22:«دانشجوهاى دانشگاه اميرکبير در اعتراض به پايين بودن کيفيت غذا، در ساختمان فارابى دانشگاه، سينى‌هاى غذاى خودشان را روى زمين چيدند.
روزشنبه ۲۰ آذرماه ۹۵ جمعی ازدانشجویان دانشگاه امیرکبیر دراعتراض به پایین بودن کیفیت غذا، درساختمان فارابی دانشگاه سینی های غذای خودشان را کف راهروچیدند. دانشجویان نسبت به بی توجهی مسولین حکومتی دردانشگاه نسبت به حل پایه ای ترین مشکلات دانشجویی اعتراض کردند. یکی ازموضوعات
اعتراضی دانشجویان این بود که سالن سلف سرویس استادان ازدانشجویان جداست که بلحاظ کیفیت غذا هم دوگانه است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95