جمع آوري امضا براي مشكلات انتخاب واحد در دانشگاه آزاد تهران جنوب

29 مهر 1393 - 

در اولين روز جمع آوري امضاي مشكلات انتخاب واحد و مخصوصا تغيير اجباري كلاسها در دانشگاه آزاد تهران جنوب نزديك به 130 امضاء جمع آوري شده است