اعتراض دانشجويان در دانشگاه علامه رفيعي قزوين

27 مهر 1393 - 

دانشجويان دانشگاه علامه رفيعي قزوين روز پنجشنبه  در اعتراض به زياد شدن شهريه نزد رئيس دانشگاه به نام دكتر مير دامادي وريئس گروه رفتند واعتراض كردند.