اعتراضات و فعاليتها

تکمیلی -تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه سمنان به کیفیت نامناسب غذا   دانشجو آنلاین 95/8/3 :«روز دوشنبه 3آبان جمعی از دانشجویان دانشگاه سمنان به کیفیت نامناسب غذا اعتراض کردند. دانشجویان در سلف‌سرویس دانشکده فنی دانشگاه سمنان دست به اعتصاب‌غذا زدند و تجمع نمودند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران به پایین بودن کیفیت غذا   دانشجو آنلاین 95/8/3 :«ظهر روز دوشنبه ۳آبان ۹۵ دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذای دانشگاه بصورت اعتراضی ظروف غذا را از محل سلف‌سرویس تا محل اتاق ریاست دانشگاه ردیف روی زمین چیدند.»
تحصن  دانشجویان دانشگاه سمنان در اعتراض به کیفیت بد غذا   دانشجو آنلاین 95/8/3 :«امروز 3 ابان 95 دانشجویان دانشگاه سمنان در اعتراض به کیفیت غذا سینی های خود را روی زمین چیدند .آنها در همین ر ابطه به معاونت دانشجویی در سلف پردیس غذا را نشان دادند و شکایت کردند.»