اعتراضات و فعاليتها

محبوس شدن دانشجویان دانشگاه بهشتی درون ساختمان آموزش   دانشجو آنلاین 95/11/3:«امروز یکشنبه 3 بهمن 95 جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به تصمیم غلط آموزشی دانشگاه در مورد انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد دست به تجمع اعتراضی زدند. درا ین تجمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه بهشتی که به دنبال معاونت آموزشی از ساختمان…
اخبار تکمیلی از تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی   دانشجو آنلاین 95/11/3:«دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به تصمیم غلط آموزشی دانشگاه در مورد انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی و سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد امروز و روزهای آینده تا نتیجه گیری و لغو قوانین مذکور به تحصن خود ادامه خواهند داد.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران   دانشجو آنلاین 95/11/3:«روز یکشنبه 3بهمن ماه 95 جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی نسبت به مسائل آموزشی اعتراض کردند. تجمع دانشجویان در اعتراض به ابلاغیه آموزشی جدید میباشد. به موجب این ابلاغیه جدید دانشگاه بهشتی؛ سطح دسترسي معاونان آموزشي دانشكده ها در سيستم گلستان كم شده و ديگر معاونان آموزشي دانشكده…

صفحه1 از38