هشت سال در زندان به چه جرمي ؟!

27 مهر 1393 - 

بنا بر گزارش فعالين در تبعيد ،فهیمه اسماعیل بدوی، معلم دبستان ابتدایی و دانشجوی ریاضیات در دانشگاه دزفول ، در 7 اسفند 1384، در سن 26 سالگی و در حالی که 8 ماهه باردار بوده، به همراه همسرش، علی مطوری زاده دستگیر می شود.

یک ماه بعد، دختر آنها، سلما در زندان سپیدار اهواز به دنیا می آید. مقامات قضایی، سه شرط برای آزادی فهیمه مقرر می کنند: 300 میلیون تومان وثیقه بگذارد و از شوهرش به طور غیابی طلاق بگیرد و اسم دخترش را از یک اسم عربی غیرمذهبی، به نام دیگری تغییر دهد. فهیمه شروط را نمی پذیرد و به 15 سال زندان محکوم می شود.

علی مطوری زاده، از موسسان حزب وفاق، یک حزب رفرمیست عرب بود که فعالیتش تا آبان 84 آزاد و حتی در انتخابات شورای شهر نیز کاندیدا معرفی کرده بود. اما او نهایتا آذر سال 1385، به همراه دو مرد دیگر در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.

علی مطوری زاده، تحت شکنجه های شدید و برای پایان فشار بیشتر به همسر و نوزاد دختر زندانی اش، اتهام تروریست بودن را می پذیرد و در 28 آذر 1385 اعدام می شود.
فهیمه که به زندان یاسوج تبعید شده، این روزها هشتمین سال حبس خود را می گذراند و سلما، که حالا 8 ساله است، تمام این سالها را بدون پدر و مادر سر کرده است.