اخبار ايران

آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو   دانشجو آنلاین 95/10/30:«ازساعت 0800 صبح روز 5 شنبه 30دی 95 ساختمان پلاسکو که بلندترین وقدیمی ترین ساختمانی است که درتهران ساخته شده بود سوخت و فرو ریخت. خیابانهای جمهوری ، فردوسی ولاله زار بسته شده است.
نامه حسین میردامادی دایی خامنه ای به وی: مشی خود را تغییر دهید   حسین میردامادی دایی خامنه‌ای طی نامه‌یی به وی نوشت: «آسید‌علی! تا دیرتر از این نشده و دوران شما پایان نیافته و شیرازه امور به کل از‌ هم ‌نپاشیده و مُلک و ملت از دست نرفته، مشی خود را تغییر دهید و این ناهنجاریها را جبران کنید. هنوز زمان، کاملاً از…