علمى و تكنولوژى

اين تصویر مربوط به یک گدا نیست ...!   این مرد يك پزشک متبحر لنگرودی است، که بدلیل مطالعه زیاد و همدردی با مردم فقیر و غصه خوردن و همزاد پنداری با آنها دچار روانپریشی شده بود