تمام نمی توانم ها را باهم خاک کنیم

05 شهریور 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/6/5 :«یک خانم معلمی در آمریکا کاری کرد که اسم او در تمام کتاب های تربیتی و پرورشی چاپ شد!
تمام دوستانی که در دانشگاه دانشکده تعلیم و تربیه و روانشناسی تربیتی خواندن امکان ندارد که قضیه این خانم را نخوانده باشند.
معلمی با 28 سال سابقه کار به اسم خانم «دنا». خانم دنا یک روز رفت سر صنف با یک صندوق کفش. صندوق ی کفش را گذاشت روی میز به شاگردان گفت "بچه ها میخواهم " نمی توانم های تانرا "را یا بنویسید یا نقاشی کنید و اینها را بیاورید بریزید در صندوق ی کفشی که روی میز من هست "من نمی توانم خوب فوتبال بازی کنم من نمی تونم بایسکل سواری کنم من نمی توانم درس ریاضی را خوب یاد بگیریم من نمی توانم با رفیقم که قهر کردم، آشتی کنم"
بچه های مکتب شروع کردند به کشیدن نمی توانم ها شان. خودش هم شروع به نوشتن کرد. نمیتوانم ها یکی یکی در صندوف ی کفش گذاشته شد. وقتی همه ی نمی توانم ها جمع شد در صندوق را بست و گفت: بچه ها برویم در صحن مکتب بیلی برداشت و گودالی کند. گفت: بچه ها امروز میخواهیم نمی توانم ها مانرا دفن کنیم صندوق را گذاشت در گودال و شروع کرد با بیل روی آن خاک ریختن. وقتی که تمام شد به سبک مسیحی ها گفت بچه ها دست های هم را بگیرید خودش هم شد پدر مقدس و شروع کرد به صحبت کردن. «ما امروز به یاد و خاطره ی شاد روان "نمی توانم" » گرد هم آمدیم. او دیگر بین ما نیست. امید وار هستم بازماندگان او "می توانم" و "قادر هستم"، روزی همانند او در تمام جهان مشهور و زبان زد شوند و «نمی توانم» در آرامگاه ابدی خود به سر برد. به بچه ها گفت "بروید صنف" بچه ها وقتی وارد صنف شدن دیدن مقداری کیک و مقدار زیادی پفک داخل صنف گذاشته شده. وسط کیک یک مقوا بود و نوشته بود "مجلس ترحیم نمی توانم"! بعد از اینکه کیک را خوردن، مقوا را برداشتند و چسپاندن کنار تابلوی صنف.تا پایان آن سال تحصیلی، هر کدام از بچه ها که به هر دلیلی به معلمش می گفت "خانم، نمی توانم"، در جوابش خانم دنا یک لبخندی می زد و آن مقوا را نشان می داد و خود آن بچه حرفش را می بلعید و ادامه نمی داد. پایان آن سال تحصیلی شاگردان خانم دنا بالاترین نمره ی علمی را در مکتب ی خود شان کسب کردند.
یک قول همین حالا همه مان به هم دیگر بدهیم. قول بدهیم نمی توانم ها را خاک کنیم...».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95