از وقتی کارگر شدم نمیتونم صورت دخترم رو ناز کنم!

13 ارديبهشت 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/2/13 :«وارد داروخانه شدم و منتظر بودم تا نسخه ام تحویل دهند.فردی وارد شد و با لهجه ای ساده و روستایی پرسید: کرم ضد سیمان دارین؟فروشنده که انگار موضوعی برای خنده پیدا کرده بود با لحنی تمسخر آمیز پرسید: کرم ضد سیمان؟ بله که داریم. کرم ضد تیر آهن و آجر هم دارم حالا ایرانیشو میخوای یا خارجی؟ اما گفته باشم خارجیش گرونه ها!مرد نگاهش را به دستانش دوخت و آنها را رو به صورت فروشنده گرفت و گفت: از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده، نمی تونم صورت دخترمو ناز کنم. اگه خارجیش بهتره، خارجی بده..»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95