ادای احترام. سربازان جنگ جهانی به اسبهای کشته شده در جنگ   دانشجو آنلاین 94/12/12 :« ادای احترام. سربازان جنگ جهانی به اسبهای کشته شده در جنگ».
دانشجو آنلاین 94/12/7 :«کاریکاتورمردم قبل از رای گیری و بعد از رای گیری در ایران».   دانشجو آنلاین 94/12/7 :«کاریکاتورمردم قبل از رای گیری و بعد از رای گیری در ایران».
عکس  واقعی از کشتی تایتانیک   دانشجو آنلاین 94/12/6 :«عکس های واقعی از کشتی تایتانیکاین رویداد یکبار برای همیشه به اجتماع نزدیکترین فاصله ماه از زمین در ۱۴۰۰ سال، مواجهه نزدیک خورشید با زمین و یک جذر و مد با دامنه زیاد پرداخته بود.».

صفحه3 از3