وقت آن رسیده برخی چیزها را تغییر دهیم   دانشجو آنلاین 95/10/9:«واکنش جالب کودکان بعد از دریافت پول در ازای کار!⭕️حتما مشاهده کنید،‌چون وقت آن رسیده برخی چیزاها را تغییر دهیم!».
برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن   دانشجو آنلاین 95/8/29:«اینکه دائم دیگران را کنترل کنی.اینکه بخواهی دائم مورد تأیید دیگران قرار بگیری.اینکه بخواهی دائم در مورد دیگران پیش داوری کنی یا خود مورد پیش داوری قرار بگیری.همیشه بگو:خدایا، کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر پیش داوری کنم و بیشتر فرصت دهم.»
تمام نمی توانم ها را باهم خاک کنیم   دانشجو آنلاین 95/6/5 :«یک خانم معلمی در آمریکا کاری کرد که اسم او در تمام کتاب های تربیتی و پرورشی چاپ شد!

صفحه1 از3