درباره ما

 سايت دانشجو آنلاين مدتهاست كه براي احقاق حقوق دانشجويان، تلاش مي كند تا گوشه اي از آنچه كه بر دانشجويان رفته است را به تصوير بكشد.

در دوران سياه دولت نهم و دهم، كه بي دنده و  ترمز جنبش هاي دانشجويي سركوب شدند، تا دوران قيام كه دانشجويان به عنوان پيشتاز در صحنه حضور داشتند تا حق ربوده شده مردم  ايران كه همان آزادي است را از گلوي فاشيستها و ديكتاتورهاي حاكم بر ميهن بيرون بكشد....

در تمام اين سالها ما دانشجويان در خط مقدم نبرد، ايستاديم و خون بهاي آن را پرداختيم، از كيانوش و ندا و اشكان تا محمد و صانع و بهنود....

ما مصمم هستيم كه بتوانيم از اين پنجره دريچه اي باشيم براي انعكاس صداي دانشجويان

دانشجوياني كه در زير چكمه هاي ديكتاتوري هويتش خدشه دار شده است.

گاهي خس و خاشاك نام نهادندش، گاهي عامل بيگانه، فريب خورده و مزدور و .....

دولت بعد از دولت عوض شد، اما هيچوقت نگاه به دانشجو تغيير نكرد، چون دانشجو هيچوقت نگاه منتقدش به جامعه عوض نشده است.

اگر ما آينده ساز اين مملكت هستيم، اگر مردم هميشه چشمشان به حركتهاي جنبش دانشجويي است، ما اين را رسالت خود ميدانيم كه در مقابل هر دولتي نگاه منتقد و پرسشگر خود را حفظ كنيم، در مقابل ديكتاتور بايستيم و قيمت آن را هم به تمام و كمال بپردازيم. اگر كوچه ها خيابانها را بر ما تنگ كردند، آنقدر اطلاع رساني ميكنيم كه تا بار ديگر بتوانيم فريادهايمان را در كوچه سر دهيم

ما همان ستاره داراني هستيم كه در تاريكترين شبهاي اين ميهن نويد صبح را سر داديم و ايستاديم... ستارگاني كه از اوين دانشگاه ساختند... ما ادامه دهنده راه مجيدها، مهدي ها، آرشهايي هستيم كه نه فريب «مهر» را خوردند نه «تدبير و اميد»!!

هر دانشجوي آزاده ايراني عضوي از وب سايت دانشجوآنلاين است, آخرين اخبار از وضعيت و مشكلات دانشجويان اعم از سركوب و تشديد فشارها, صدور احكام انضباطي و فشارهاي صنفي, اعتراضات و تجمعات و ساير اخبار و گزارشات از دانشگاه خودتان را مي توانيد در ”دانشجوآنلاين” جستجو كنيد, ما صداي شما و شما پل ارتباطي ما با دانشگاهتان هستيد. 

حيطه خبري و خبرنگاري دانشجوآنلاين نامحدود است, شعار ما ”هردانشجو يك خبرنگار” مي باشد

سردبير وب سايت دانشجو آنلاين - نيما. ر