ایران-جوانی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد

0
94
جوانی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۵-یک جوان ۲۴ساله ای در روستای پرچستان باشلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.
در ۱۳روز گذشته ۳تا الان این سومین نمونه است که در ایذه جوانان به روشهای مختلف دست به خودکشی می زنند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ